1. Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning is de bedrijfsnaam van Dineke van der Wal. Eenmanszaak voor ondersteuningstrajecten voor docenten en leerkrachten.
b. Opdrachtgever: De natuurlijke perso(o)n(en) of rechtspersonen die aan Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning opdracht geeft tot het verrichten van één of meer diensten.
c. Overeenkomst: De mondelinge dan we schriftelijke overeenkomst tussen Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning van één of meer diensten. Deze overeenkomst is een overeenkomst van de opdracht als bedoeld in artikel 7:400 e.v. Burgerlijk Wetboek.
d. Docent/leerkracht: diegene die het ondersteuningstraject aangaat.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen opdrachtgever en Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning.

3. Algemene verplichtingen opdrachtgever

a. De opdrachtgever informeert Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning voorafgaand aan de opdracht over alles wat Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning redelijkerwijs nodig kan hebben voor het correct kunnen uitvoeren van haar verleende opdracht.
b. De opdrachtgever mag informatie uit verslagen van Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning gebruiken, mits letterlijk over genomen en met vermelding van naam.

4. Uitvoering van de overeenkomst en betaling

a. Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning zal de overeenkomst als goed opdrachtnemer en naar eigen inzicht uitvoeren. Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning kan geen resultaten garanderen.
b. Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning bespreekt vooraf een ondersteuningstraject de inhoud van het betreffende traject met de opdrachtgever. De inhoud van het ondersteuningstraject wordt hierna ter bevestiging van de gemaakte afspraken via de mail naar de opdrachtgever gestuurd.
c. Ieder nieuw traject start met een intake gesprek met de docent en eindigt met een eindevaluatie met de opdrachtgever en betreffende docent.
d. Aan het eind van ieder traject wordt er gewerkt met een evaluatieformulier voor de docent.
e. Tenzij anders is overeengekomen gelden de actuele tarieven als vermeld op de website van Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning. Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief 21 % BTW en reiskosten. Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning is als kleine ondernemer vrijgesteld van omzetbelasting. De verrichte prestaties zullen dan ook zonder BTW geoffreerd en gefactureerd worden. Na iedere observatie en nabespreking wordt er een half uur voor verslaglegging in rekening gebracht. Indienen voor zover Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning kosten moet maken ter uitvoering van de opdracht zullen die kosten aan de opdrachtgever worden doorberekend. Voorwaarde is wel dat Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning de opdrachtgever hierover van te voren informeert.
f. Bij aanvang van de werkzaamheden ontvangt de opdrachtgever een offerte voor het hele traject. Na goedkeuring van de opdrachtgever gaat het traject van start.
g. In onderling overleg met de opdrachtgever wordt de duur van het traject bepaald. Bij een traject van meer dan 10 weken vindt er na de tussentijdse evaluatie een facturering plaats voor de diensten die tot dan toe plaatsgevonden hebben. Aan het einde van het traject volgt een factuur voor het restant van het traject.
h. De betalingstermijn is 14 dagen.
i. Verhindering van een observatie of nabespreking dienst zo snel mogelijk telefonisch of per e-mail aan Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning te worden doorgegeven. Is de verhindering niet uiterlijk 24 uur van te voren doorgegeven, dan wordt dit in rekening gebracht. Bij overmacht wordt er in alle redelijkheid naar een oplossing gezocht.
j. Indien Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning verhinderd is om de afgesproken diensten te verlenen, zal Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch of per e-mail op de hoogte stellen.
k. Het staat Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning vrij om voor eventuele vervanging te zorgen. De opdrachtgever kan deze vervangers niet weigeren, anders dan op grond van objectieve kwalificaties. Deze objectieve kwalificaties zijn in ieder geval aantoonbare ervaring met ondersteuning van docenten.

5. Verzekering

Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning draagt zelf zorg voor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

6. Opzegging overeenkomst

De overeenkomst van het ondersteuningstraject zoals vooraf met de opdrachtgever afgesproken kan tussentijds niet opgezegd worden, tenzij er sprake is van een wanprestatie.

7. Vertrouwelijke informatie

Het handelen van de docent staat centraal in de ondersteuningstrajecten. Alle ondersteuningsgesprekken zijn vertrouwelijk. Over de inhoud wordt niet met derden gesproken zonder dat de betreffende docent hiervan op de hoogte is. Tijdens het ondersteuningstraject kan er in de les gefilmd worden. Dit beeldmateriaal wordt gebruikt als middel om professionalisering en competentievergroting bij docenten te bewerkstelligen. Het beeldmateriaal wordt alleen voor dit doel gebruikt en niet gedeeld met derden. Voor de verslaglegging geldt ook dat dit niet met derden gedeeld wordt, zonder dat de docent hiervan op de hoogte is.

8. Privacybescherming

Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning persoonsgegevens van de wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring op de website van Dineke van der Wal Onderwijsondersteuning.